Projekt Praha – město pro lidi

Praha a daň z nemovitosti

Po 18 letech se v 33 pražských městských částech zvýšila daň
z nemovitosti. Umožnilo to schválení nového znění městské
vyhlášky Zákona o dani z nemovitosti pražským zastupitelstvem.
V některých městských částech, jako je třeba Praha 2,
zůstala daň stejná, naproti tomu na Praze 1 se zdvojnásobila.

Nehledě na toto zvýšení patří Česká republika mezi státy s nejmenším podílem daně z nemovitosti na HDP v nejrozvinutějších ekonomikách OECD (pro srovnání – ve Velké Británii jsou to 3 % HDP, v České republice 0,22 %).

Daně z nemovitosti jdou přímo do pokladen obcí, a především tedy velká města by je mohla využít pro budování městských bytů.

Praha navrhuje úpravy daně z přidané hodnoty, daně z nabytí nemovité věci a daní z příjmů.

Je potřeba zavést progresivní zdanění nemovitostí – boj se spekulacemi s byty

Byt jako investice – plať vyšší daň z nemovitosti.

Máš třetí, desátou nebo dokonce padesátou investici do nemovitosti? Plat’ za každou další nemovitost více.

Dnes trh nahrává spekulantům s byty. Nízké daně z nemovitostí či zrušená daň z převodu nemovitosti jsou jedním z důvodů, proč se spekulanti z celého světa slétli do Prahy a za posledních dvacet let hojně a ve velkém skupují byty.

Součástí návrhu je zvýšení podílu krajů a obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty, a to ze současných 32,5 % na 35 %. Tyto prostředky by mohly kraje a obce využívat pro financování veřejné dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Dnes často tyto věci financuje investor, který pak tyto náklady přenáší na kupujícího a tím zvyšuje cenu nových bytů.

Zákonodárná inciativa hl. m. Prahy z roku 2020 předkládá návrh úpravy daně z přidané hodnoty, daně z nabytí nemovité věci a daní z příjmů. Cílem těchto návrhů je zvýšení dostupnosti bydlení snížením daňového zatížení, a to následujícím způsobem:

1/ Snížením sazby DPH u koupě a rekonstrukce nemovitosti z 15 na 10 procent.

 

2/ Rozšířením osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí sloužících k bydlení na všechny fyzické osoby, které v danou dobu nemají jinou takovou nemovitost, a také na bytová družstva, pokud jejich členy jsou jen fyzické osoby splňující tutéž podmínku.

 

3/ Snížením základu daně fyzických osob pro výpočet daně z příjmů o platby členů bytových družstev, kterými se tito členové podílejí na splácení úroků z úvěrů sjednaných bytovými družstvy na pořízení těchto bytů.

Projekt Praha – město pro lidi

Bylo schváleno zrušení daně z nabytí nemovitosti.

1/ Byla zrušena daň ve výši 4 % z nabytí nemovitosti.

 

2/ Od konce roku 2020 bude prodloužen časový test, tj. při prodeji nemovitosti za déle než 10 let od pořízení nemovitosti prodejci nevznikne povinnost zaplatit daň z příjmu z případného zisku.

 

3/ Zároveň však zákon omezuje maximální částku úroků, kterou si lze za rok odečíst od základu daně, a to z nynějších 300 000 na 150 000 korun.

Praha potřebuje aktivní bytovou politiku

Je potřeba efektivní správa všech nemovitostí v majetku města a městských částí. Je nutné pronajmout všechny prázdné nemovitosti, ale zároveň je přestat pronajímat jednoduchým způsobem „kdo dá nejvíc“. Obecní bydlení má být zase nabízeno prioritně rodinám s dětmi a zástupcům společensky nejdůležitějších profesí.

 

Je potřeba radikální regulace krátkodobých komerčních nájmů a využití všech možných instrumentů, aby byty přestaly být výhodnou investiční komoditou.

 

V oblasti výstavby podporovat výstavbu obecních bytů nejen na pozemcích města, ale i městských firem, jako jsou Dopravní podnik, PRE nebo Pražská Plynárenská.

 

Je potřebná aktivní podpora i alternativních forem bydlení, jako jsou družstva nebo stavební skupiny (baugruppen).

 

Je nutné vyžadovat o dost výraznější podíl bytů na celkové zástavbě u nových nadměrných soukromých realitních projektů – Masaryčka, Bubny-Zátory, Smíchov City, Rohanský ostrov, Nákladové nádraží Žižkov, Ruzyně, Bohdalec, Letňany. Všude tam se projednávají velké změny územních plánů a město má dost silnou vyjednávací pozici, aby je prosadilo. Doba masivní výstavby prodejních komerčních a kancelářských prostor by měla skončit. Prioritou číslo 1 musí být výstavba bytů.

 

Praha by měla zvážit, zda by po letech rozprodeje bytového fondu naopak začít neměla aktivněji nakupovat byty. Byty by měly být nakupovány rovnoměrně po celé Praze, což znovu zvýší roli města na trhu nemovitostí, a zároveň bude zamezovat gentrifikaci městských čtvrtí a jednotlivých lokalit.