PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY A OKOLÍ

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí řeší dopravu jako celek. Neodděluje od sebe její jednotlivé druhy, ale využívá předností každého z nich a zdůrazňuje jejich provázanost. Zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou i zásobování.

Polaď Prahu

Dopravní systém Prahy obslouží každý den asi 1,8 milionu obyvatel a návštěvníků města. Každoročně síť PID přepraví 1,3 miliardy cestujících, přičemž podíly metra, tramvají a autobusů jsou podobné (okolo 30 %), následované železnicí (5 %).

Sedm strategických cílů:

1/ Zvýšení prostorové efektivity dopravy

2/ Snížení uhlíkové stopy

3/ Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti

4/ Zvýšení bezpečnosti

5/ Zvýšení finanční udržitelnosti

6/ Zlepšení lidského zdraví

7/ Zlepšení dostupnosti dopravy

Analýza

Analýza současného stavu se zabývá souhrnem strategických dokumentů Evropské unie, České republiky i hlavního města Prahy, sběrem dat o infrastruktuře a provozu dopravy i o mobilitě uživatelů. Soustředí rovněž podněty od odborníků i veřejnosti a bere v potaz souvislost dopravy s příbuznými obory, jako je oblast životního prostředí, lidského zdraví, urbanismu či ekonomiky města.

V kontextu srovnatelných měst vyniká Praha vysokým podílem veřejné dopravy a její nízkou cenovou hladinou.

Dopravní politika

Dopravní politika je zásadní dokument Plánu. Byl schválen Radou hlavního města Prahy v září 2017 a určuje směřování mobility do roku 2030 v metropoli s přesahem do okolí. Dopravní politika je výsledkem odborné diskuze nad nejlepší možnou cestou naplnění společné vize mobility. Vznikla jako průmět názorových proudů, shrnutých do tzv. scénářů mobility (více na stranách 14–15).

 

Dopravní politika není jen úzce odborně přijímaný směr, představuje také společenský konsenzus s širokou podporou mezi občany i návštěvníky Prahy.

Projekt Praha – město pro lidi

Podpora dopravní politiky

Podle kombinace vlastnictví auta, kola a předplatní jízdenky (v %).

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi
Uživatel, který má k dispozici
JÍZDNÍ KOLO I PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU MHD89%
skillbar
JINÉ KOMBINACE84%
skillbar
POUZE JÍZDNÍ KOLO82%
skillbar
POUZE PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU MHD82%
skillbar
OSOBNÍ AUTO, JÍZDNÍ KOLO I PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU MHD69%
skillbar
OSOBNÍ AUTO I PŘEDPLATNÍ JÍZDENKU MHD65%
skillbar
OSOBNÍ AUTO I JÍZDNÍ KOLO59%
skillbar
POUZE OSOBNÍ AUTO53%
skillbar