Projekt Praha – město pro lidi

LÁZNĚ

Projekt je oslavou koupání, slunění a života ve městě, péče o tělo i ducha, ať už to v osobní poloze každého znamená cokoli, má se stát událostí bourající ledy a narušující osobní bubliny a společenské předsudky.

Autoři: Brainwork / Petr Janda, Anna Podroužková, Maty Donátová
Projekt: 2009–2018
vizualizace: sdar.cz

Myšlenka obnovení tradice říční plovárny se cyklicky objevuje v průběhu posledního desetiletí v kontextu společenské rehabilitace prostředí náplavek zejména Rašínova nábřeží. V průběhu postupující snahy o revitalizaci tohoto vzácného městského prostoru jsme se tímto tématem zabývali již několikrát s rozdílným rozsahem zadání a proporcí. Aktuální projekt shrnuje tyto zkušenosti a pracuje se zadáním, které transformuje historické téma říčních plováren do současné podoby plovoucího bazénu typu badeschiff s komplementárním vybavením a zázemím požadovaným a odpovídajícím současným možnostem.

 

Plovoucí veřejné lázně jsou jedním z historicky etablovaných a dlouhodobě očekávaných atributů živé náplavky Rašínova nábřeží. Spojují v sobě funkci obecně společenskou a kulturní s funkcí rekreační a sportovní, jsou svou podstatou jednou z nejvyšších forem veřejné typologie, prostorem, který dokáže sloužit širokospektrálně napříč celou společenskou skladbou obyvatel. Návrh se snaží respektovat tuto maximální uživatelskou pluralitu a zároveň udržet sílu tématu nezanesenou balastní estetikou a poplatností v „nízké“ i „vysoké“ poloze klišé (atrakcemi přetížené aquaparky nebo snobské wellness projekty).

Projekt Praha – město pro lidi

Situování lázní navazuje na logiku historického umísťování plováren při vltavském nábřeží s konkrétní vazbou k Rašínově nábřeží. Návrh je součástí zastupitelstvem schváleného konceptu architektonického řešení náplavky vypracovaného naším ateliérem a v souladu s jeho dramaturgickou strategií umísťuje lázně do pozice na konci celé náplavky, konkrétně do partie mezi rampu za železničním mostem a masiv vyšehradské skály. Prvek lázní se zde stává logickým doplněním celé obsahové struktury náplavky a jejím lokálním vyvrcholením. Projekt vychází z tvarosloví nábřeží a definuje pozici plovoucího zařízení mezi stávajícími rizality vystupujícími z vysoké nábřežní zdi. Navržená kompozice plovoucích lázní volí své proporce také s ohledem na toto prostorové vymezení umožňující kultivované napojení na historické nástupní schodiště umístěné v centrální poloze přilehlé části zdi.

Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi
Projekt Praha – město pro lidi

Konstrukce

Architektura lázní je založena na bipolárním konceptu uspořádání: celek je sestaven ze dvou vzájemně propojených částí. Bazén svou dematerializovanou vodní podstatou patří do říční „říše“, naopak loď plovoucího zázemí pocitově navazuje na charakter vysoké nábřežní zdi a historický vzhled plovoucích těles tradičních pražských říčních lázní. Toto napětí je doplněno třetí vrstvou skrytou v interiéru podpalubí – přiznaným konstrukčním systémem ocelových žeber, který je tradičním přirozeným korzetem všech (nejen) vltavských lodí a jejich základním konstrukčním znakem. Prolínáním těchto tří světů vzniká charakteristická a nezaměnitelná atmosféra s nekontrastními, fluidně formovanými přechody odkazujícími k říční podstatě lázní. Plynutí, vlnění a prolínání je výrazově prostoupeno celým řešením. Kompozice dosahuje dramatických vzájemných interakcí při velmi minimalistickém a funkčním uspořádání vedle sebe umístěných plovoucích objektů, všechny výrazové prvky jsou zároveň konstrukční a funkční.

Plovoucí zázemí je vytvořeno adaptací nákladní lodě typu VČ 900 Petra (69 × 10,5 m) nebo nově vytvořeným kaskem stejného objemu. Kapacitní vymezení je navrženo na přibližně 200 osob.

Základní rozdělení dispozice vymezuje tři funkční bloky: šatnový, restaurační a wellnessový. Přístup je veden z úrovně vysoké nábřežní zdi skrze stávající schody napojením na mezipodestu a spodní podestu pomocí vyrovnávacích lávek reagujících na výkyvy výškové úrovně hladiny. Návštěvníci plovárny tak mohou vstoupit dvěma způsoby, které lze diferencovat s ohledem na letní a mimosezónní provoz, buď přístupem na úroveň pobytové střešní paluby, nebo skrze podpalubní úroveň přímo šatnovým sektorem. Cirkulace v celém objektu zázemí je řešena pomocí ramp a schodišť propojujících podpalubí s palubou a dále se samotným bazénem při zachování hierarchie určení jednotlivých prostor. Podpalubí je koncipováno na přibližně symetrickém půdorysu využívajícím oba konce (příďová a záďová partie) lodi k umístění exteriérových teras sloužících zároveň jako manipulační prostor pro obsluhu při manévrování s plavidlem. Šatnový blok obsahuje převlékací kabiny a toalety přístupné z hlavní haly.

Projekt Praha – město pro lidi

Hlavní hala tvoří centrální kontinuální prostor procházející podélně celým podpalubním interiérem lodě a navigující návštěvníky do jejich jednotlivých provozních částí. Její západní stěna orientovaná podélně směrem do řeky a udržuje bezprostřední kontakt celého podpalubí s bazénem sdruženým oknem stíněným proti přeslunění žebrováním trupu kombinovaným s lamelami navazujícími do fasády plynulým přechodem z povrchu ramp vedoucích ze střešní terasy k bazénu.

 

Hlavní hala vytváří přehledné rozcestí navigující návštěvníky instinktivně průhledy do jednotlivých partií provozu lázní. Vizuální rozhraní obou dalších podpalubních bloků tvoří barové pulty s občerstvením umožňující personálu plynulý přehled o prostoru a zaručující návštěvníkům maximální servis. V záďovém bloku lodě je umístěna její restaurační část sestávající z návštěvnického interiéru s tradičními lodními stolky a lavicemi situovanými u průběžného okna s výhledem na hlavní bazén, propojeného výdejovým okénkem s prostorem kuchyně integrované se skladovým gastrozázemím s prostorem předsunutého baru. Restaurace je prosklenou příčkou propojena s prostorem vnější restaurační terasy na zádi lodě s impozantním výhledem na špici plovoucího bazénu chráněné proti pohledům z nábřeží převisem hlavní pobytové paluby. V tomto provozním bloku je dále umístěna kancelář a toalety, úklidové a skladové zázemí má zadní přístup z prostoru hlavní haly s možným zásobováním napojeným z exteriéru lodi skrze vstupní ponton nebo lodní zásobování. V opačném cípu dispozice na přídi lodi je umístěn wellness blok obsahující saunu a parní lázně, ochlazovací, sprchový a WC komplement a odpočívárnu s okénkem občerstvení. Ta je díky prosklené stěně propojena s prostorem vnější relaxační terasy pod převisem paluby s kruhovým hydromasážním a bublinkovým bazénkem s výhledem na hlavní bazén. Z celého prostoru odpočívárny je prostřednictvím prosklené stěny navazující na okno hlavní haly zajištěn vizuální kontakt s relaxační částí plovoucího bazénu. Hlavní pobytový prostor lázní tvoří střešní terasová paluba přístupná buď hlavní rampou nebo schodištěm z podpalubního zázemí lodi a nebo přímo nástupním můstkem přes záliv s recepcí a turniketovým systémem (sloužícím zároveň jako rychlá cesta při odchodu z lázní). Z této paluby je pak dokonalý výhled na celou plochu plovoucího bazénu chráněný pouze subtilním ocelovým zábradlím vypleteným jemnou lankovou nerezovou sítí. Kontakt s bazénem je řešen přes intuitivně přístupné rampy napojené na oba konce pobytové paluby a svádějící návštěvníky na centrální nástupní platformu propojující zázemí s bazénem. Přístup do bazénu je veden přes sprchovací platformu a oplachovou zónu se zpětnou filtrací a cirkulací napojenou na technologické vybavení v podpalubí trupu bazénu.

„Co chybí Praze, aby se stala městem s nejlepší kvalitou života?”

Petr Janda odpovídá ...

Paluba je diagonálně definována prostorovým prvkem vlny zvedající se z úrovně její plochy a vymezující v její ploše dva hlavní pobytové sektory pro slunění a občerstvení.

Projekt Praha – město pro lidi

Bazén j e vizuálním s olitérem s plývajícím s řekou. Jeho charakteristickým geniem loci je celistvost realizovaná kontinuální hladinou scelující celé těleso bazénu v jedné úrovni. Tato celistvost ukrývá pod hladinou množství jednotlivých výškových úrovní umožňujících diverzifikovat části bazénu pro jednotlivé možnosti koupání a uživatelské skupiny (s maximální hloubkou 1,5 m). Těleso je v rovině hladiny rozděleno pomocí přepadových žlabů na tři části, které lze odlišit pomocí teploty vody, popř. rozdílnou filtrací. To lze využít v průběhu roku a reagovat tak na aktuální kapacitní potřeby v rámci sezónního provozu (bazén je koncipován s celoročním provozem). Jednotlivé partie pak vytváří části určené pro děti a neplavce (brouzdaliště, malá hloubka), s relaxační partií s chrliči a podhladinovými prvky v centrální přístupové části bazénu, a plavce v obou stranových bazénech s pobytovými lavicemi po obvodě (také doplnitelnými podružnými hydromasážními a vzduchovými prvky). Primární funkce bazénu je více pobytová než kondičně sportovní, přesto je vzhledem k členění bazénu možné vedle sebe realizovat obojí, popřípadě lze jednotlivé možnosti časově programovat a oddělit tak, aby se vzájemně nerušily. V centrální části bazénu je pomocí zapuštěných schodů integrovaný vstup do podpalubí, ve kterém jsou umístěna návštěvnická WC a přístup k technologickým partiím vybavení bazénu (rezervoáry, filtrace, čerpadla a kotevní prvky).

Projekt Praha – město pro lidi

Zakotvení je navrženo jako autonomní pomocí systému integrovaných prvků holandských kotev do trupů obou spřažených plovoucích zařízení tvořících soubor bazénu a jeho zázemí. To umožňuje pracovat s řízenou stabilizací a vyvážením celé sestavy s ohledem na potřebu zajištění momentu setrvačnosti volné hladiny bazénu a zároveň nenárokovat pevné prvky integrované do dna řeky. V dnešní době je standardní variantou kotvení s podmínkou přesunu objektu do chráněného přístaviště během povodňové pohotovosti. Objekt je proporčně navržen tak, že umožňuje tuto alternativu kotvení bez fixních kotvících prvků vetknutých do dna řeky. Proporce objektu umožňují manipulaci a umístění do smíchovského chráněného přístaviště, předpokládá přitom (částečné či úplné) vypuštění bazénu a redukci dynamického aspektu vlivu vody v jeho tělese.

Technologie úpravy, filtrace, ohřevu a cirkulace vody v bazénu bude umístěna v centrálním prostoru ve středu bazénu s použitím akumulačních nádrží v celé ploše plováku bazénu a napojena na břehovou přípojku pro dočerpávání úbytků vody. Projekt předpokládá použití krycích rolet pro celý povrch bazénu integrovaných v nábalech zapuštěných v trupu na obou kratších stranách tělesa bazénu pro ochránění bazénu mimo provozní hodiny vůči odparu vody a ztrátě teploty.

 

Projekt je koncipován v souladu s nároky na plovoucí zařízení a respektuje logiku a normativní parametry definované pro tento typ zařízení (požární a bezpečnostní řešení, rampy a jejich sklony, zábradlí, proporční parametry atd.).

 

Návrh byl mnohokrát publikován v Čechách a zejména v zahraničí (řádově ve stovkách publikací na všech kontinentech) a hodnocen v souvislosti s řešením kobek jako vytvářející jedinečný soubor citovaný jako vzor kvalitní architektury v historickém prostředí UNESCO.